Algemene Voorwaarden Reyck Verbouw en Advies

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Opdrachtnemer: Reyck Verbouw en Advies, gevestigd te
Kortehemmen, Friesland, hierna te noemen “Reyck Verbouw”.

1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Reyck Verbouw een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverlening van Reyck Verbouw.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Offertes en Overeenkomsten

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Reyck Verbouw zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van de offerte door de opdrachtgever.

Artikel 4 – Uitvoering van de Opdracht

4.1. Reyck Verbouw zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Reyck Verbouw aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Reyck Verbouw worden verstrekt.

Artikel 5 – Betaling

5.1. Betaling dient te geschieden binnen een door Reyck Verbouw aan te geven termijn na factuurdatum, op een door Reyck Verbouw aan te geven wijze.

5.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij rente verschuldigd van een door Reyck Verbouw aan te geven tarief over het openstaande bedrag.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1. Reyck Verbouw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Reyck Verbouw is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.2. Reyck Verbouw is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van Reyck Verbouw.

Artikel 7 – Toepasselijk Recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8 – Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin Reyck Verbouw is gevestigd.